NOTA INFORMATIVA DE CARÀCTER OBLIGATORI:


L’article 20.3 de la Llei 30/2018, publicada al BOPA el dia 10 de gener del 2019, qualificada de seguretat pública, estableix que “les entitats i persones privades poden posar en funcionament sistemes de videovigilància, d’acord amb les normes previstes en aquesta Llei, amb la finalitat de protegir els domicilis, les oficines, els locals de negoci i, en general, els immobles i instal·lacions privats, oberts al públic o no, els seus accessos i els seus annexos, com ara patis, jardins o aparcaments”.

La mateixa llei, en l’article 21, estableix els règims d’autorització i de comunicació prèvia a la instal·lació dels sistemes esmentats, i diu que “està subjecta a l’autorització prèvia del ministre competent en matèria d’interior”. L’autorització atorgada té una durada màxima de cinc anys, renovable per períodes de la mateixa durada, i s’ha de renovar sempre que hi hagi una modificació del sistema (reubicació de càmeres, càmeres noves afegides, etc.)

El procediment d’autorització i comunicació prèvia queda definit pel Decret del 9-12-2020 d’aprovació del Reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància.

A partir del  9 de desembre del 2021, cada client queda obligat  a tramitar i presentar al Servei de Tràmits del Govern, adreçada al ministre competent en matèria d’interior, la sol·licitud per obtenir l’autorització per a la instal·lació d’un sistema de videovigilància a les seves instal·lacions o domicili.

A la sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar una memòria explicativa, en la qual ha de constar el següent:

  • La identificació de la persona sol·licitant.
  • La justificació dels motius i de la finalitat de la instal·lació. 
  • La definició de l’àmbit físic susceptible de ser gravat per cada càmera, detallat amb un plànol de situació. 
  • La necessitat o no de gravar sons i si es tracta d’un dispositiu mòbil.
  • La qualificació de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament de les imatges i els sons. 
  • El tipus de càmera i les característiques tècniques (aquesta documentació és facilitada per l’empresa instal·ladora).
  • Les mesures de seguretat aplicables al sistema.

És molt important assenyalar que l’autorització ha de ser prèvia a la instal·lació del sistema de videovigilància i que és un tràmit que ha de dur a terme exclusivament el client.  La resolució del tràmit pot tenir una durada de fins a dos mesos, per part del Ministeri d’Interior.