SENYALITZACIÓ


Els senyals de seguretat serveixen per informar o advertir de l’existència d’un risc o d’un perill, de la conducta que cal seguir per evitar-lo, de la localització de sortides i elements de protecció o per indicar l’obligació de seguir una conducta determinada.

SENYALITZACIÓ

Òptica

La senyalització òptica es basa en la utilització i l’apreciació de les formes i els colors mitjançant el sentit de la vista. És la més destacada per la seva importància, efectivitat i utilització.

SENYALITZACIÓ

Acústica

La senyalització acústica consisteix en l’emissió de senyals codificats mitjançant dispositius apropiats, sense la intervenció de la veu humana o sintètica.

El senyal acústic ha de tenir un nivell sonor superior al nivell ambiental, de manera que sigui clarament audible, sense arribar a ser excessivament molest. El senyal acústic no s’ha d’utilitzar quan el nivell de soroll ambiental sigui molt alt.

SENYALITZACIÓ

Olfactiva

Es basa en la difusió d’olors predeterminades que són apreciades pel sentit de l’olfacte. Així, un senyal olfactiu que arriba a l’observador és percebut per aquest i li indica la situació de perill o risc en què es troba.

SENYALITZACIÓ

Tàctil

Aquesta senyalització es basa en la sensació percebuda pel tacte de les persones, quan aquestes passen d’una superfície a una altra de diferent material.